Stappenplan zorg bij dementie

Stappenplan hulp bij dementie

Mijn Vader of Moeder heeft dementie, wat nu?

1. Laat u informeren over zorgwetten

In Nederland zijn er drie wetten die te maken hebben met de eventuele zorg voor uw vader of moeder. Drie wetten, waarin onderscheid wordt gemaakt in verschillende vormen van zorg onder de hoede van verschillende partijen. En dat is lang niet altijd gemakkelijk te begrijpen. Het is belangrijk om u vooraf goed te laten informeren, zodat u kunt begrijpen waar u aanspraak op kunt maken en wat uw rechten en mogelijkheden zijn. 

Hieronder leggen we alvast kort wat uit:  

  • Vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) heeft uw ouder mogelijk recht op lichte zorg en ondersteuning. Dat betekent bijvoorbeeld hulp in het huishouden en in geval van beginnende dementie kan er gebruik gemaakt worden van begeleiding in de vorm van dagbesteding of individuele begeleiding thuis. De WMO wordt uitgevoerd door gemeenten; zij bepalen zelf de invulling van de wet. Dit kan dus ook per gemeente iets verschillen. Hoeveel recht uw ouder heeft op ondersteuning wordt beschreven in een beschikking, die door uw gemeente wordt afgegeven. Ondersteuning en begeleiding vanuit de WMO wordt gefinancierd door de overheid en eigen bijdragen van degene die aanspraak maakt op de WMO. 
  • Vanuit de Zorgverzekeringswet ontvangt uw ouder de zorg die vergoed wordt vanuit zijn of haar zorgverzekering. De thuiszorg komt bijvoorbeeld twee keer per dag langs voor hulp met wassen en aan/uitkleden. Een wijkverpleegkundige kan hiervoor een indicatie opstellen, waarin aangegeven wordt welke zorg noodzakelijk is.  Het gaat hierbij voornamelijk om lichamelijke, dagelijkse verzorging. Voor specifieke hulp bij dementie kan deze zorg aangevuld worden met begeleiding vanuit een WMO beschikking. Deze twee soorten zorg mogen naast elkaar bestaan.  Is een aantal uur begeleiding per week niet voldoende voor uw vader of moeder? 
  • Of is er juist in de nacht hulp nodig? Dan kan uw ouder aanspraak maken op een indicatie voor de Wet Langdurige ZorgVanuit deze wet wordt zowel intensievere verzorging en verpleging als begeleiding mogelijk gemaakt. Op basis van een WLZ indicatie kan invulling gegeven worden aan de benodigde verzorging en begeleiding voor de lange termijn. 

2. Kom in gesprek met een professional

We horen het vaker; zorgland is ingewikkeld en wie de wegen niet kent krijgt niet snel een antwoord wat voldoening geeft. Daarom willen wij u adviseren om al in een vroeg stadium in gesprek te komen met een professional. Of dit nu uw huisarts is, of een casemanager dementie, die veel weet over de verschillende stadia van dementie en in uw omgeving de te bewandelen wegen goed kent. Of de voor u misschien al bekende wijkverpleegkundige, die u aanvullend kan informeren over het ziektebeeld. Óf natuurlijk één van onze professionals binnen Professionals4U. Zij hebben veel ervaring met zorginzet voor cliënten met het ziektebeeld dementie en kunnen met u meedenken over mogelijke oplossingen, ook bij acute situaties. Samen overlegt u de mogelijkheden voor uw vader of moeder die passen bij de zorgwet en indicatie die van toepassing is. 

3. Kies voor opname of liever thuis

Afhankelijk van de situatie van uw vader of moeder en hoe de dementie zich ontwikkelt, zijn er verschillende mogelijkheden. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor opname op een psychogeriatrische- of gesloten afdeling waarbij zorg altijd in nabijheid is. Wanneer uw vader of moeder liever thuis blijft wonen in de vertrouwde omgeving zijn er vele alternatieven; van een aantal keren per week een hulpmoment tot 24-uurs zorg per dag, waarbij een zorgverlener continu aanwezig is. Kiest u voor opname maar is er niet direct plek? Dan kan extra hulp in huis een prettige tijdelijke oplossing zijn, ter overbrugging van de periode waarop u wacht op opname. Mogelijk wordt overbruggingszorg voor uw ouder vergoed door de voorkeuraanbieder. 

Vaak verliest iemand met dementie geleidelijk de grip op de wereld. Zodra de gevolgen van een beslissing niet meer begrepen worden, spreken we van wilsonbekwaamheid. Bij wilsonbekwaamheid mag uw vader of moeder belangrijke beslissingen op bijvoorbeeld financieel of medisch gebied niet meer nemen. Regel daarom zo vroeg mogelijk bij de notaris wie wettelijk vertegenwoordiger wordt.

4. Maak de keuze in zorg in Natura of een PGB

In Nederland heeft u keuze uit twee mogelijkheden voor de inzet van zorg en begeleiding: via zorg in natura of een persoonsgebonden budget (PGB). Dit geldt voor zorg en begeleiding vanuit zowel de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Ziekteverzekeringswet als de Wet Langdurige Zorg.

Zorg in natura is de algemene weg die voor velen bekend is. Kiest u ervoor om zorg in  natura te ontvangen, dan kan uw vader of moeder bij een intensievere hulpvraag worden opgenomen in een regulier verzorg- of verpleeghuis óf hij of zij ontvangt zorg die vanuit dit huis wordt aangeboden.

Wilt uw ouder liever zelf zeggenschap hebben over de zorg die hij of zij inkoopt? En zelf kiezen vanuit waar hij of zij zorg ontvangt? Dan is het aanvragen van een PGB een prettig alternatief. Met een PGB houdt uw ouder (of diens vertegenwoordiger) zelf de regie over de hulp die wordt ingezet. Hij of zij bepaalt dus wat prettig is, wat nodig is, wat wenselijk is. Per jaar wordt op basis van de indicatie een budget vastgesteld, waarmee uw ouder zelf zorg en begeleiding kan inkopen. Dit budget staat in beheer bij de Sociale Verzekeringsbank en kunt gebruiken voor inkoop van zorg. Door middel van overeenkomsten met zorgverleners en gedegen zorgbeschrijvingen kunt u de zorg die u inkoopt verantwoorden. Professionals4U kan u helpen en biedt ondersteuning bij zorg vanuit een PGB. 

5. Start de inzet van hulp

Na het doorlopen van de eerdere stappen weet u vanuit welke wet uw ouder recht heeft op zorg en begeleiding. U heeft gesproken met een professional, uw vader of moeder heeft gekozen tussen opname of zorg thuis en samen heeft u besloten of u regie wilt behouden over uw zorg of niet. In principe heeft u voldoende antwoorden om de inzet van hulp te realiseren!

Wij helpen uw vader of moeder met dementie graag met het inkopen en vormgeven van zorg vanuit een PGB. Want op dit gebied hebben wij jarenlange ervaring, werken we samen met geschoolde en professionele zorgverleners en luisteren naar úw wensen en behoeften.

Heeft u behoefte aan een afspraak, meer informatie of een informatief gesprek?

Neem dan vrijblijvend contact op.

Contact